Kde začít?

 • Kdo pracuje, měl by se mít dobře. Třeba i hodně dobře.
 • Kdo nepracuje, protože opravdu nemůže, tomu pomůžeme – ať se na nás spolehne.
 • Kdo ale nepracuje, protože nechce a práci se vyhýbá, ten ať počítá jen s almužnou.
 • Kdo krade a úmyslně ubližuje jiným, ať co nejdříve sedí ve vězení.
 • Kdo se chce vzdělávat a má na to schopnosti a píli, tomu nesmí nic bránit

 

 


1.    NÁŠ RECEPT NA CESTU Z KRIZE

 • Krize jako ohrožení – i šance: jedná se nejen o krizi ekonomickou, ale hlavně o krizi důvěry, vize společnosti a životního stylu. Kořeny této krize jsou duchovní.
 • Díra pod čarou ponoru – naše společnost trpí dlouhodobě nedostatkem důvěry.
 • Ztracený kompas – chybí nám skutečně nosná vize: oč vlastně usilujeme?
 • Společnost svádění – hlavním zdrojem krize je „recept na štěstí“, který zní: Cítíš-li se špatně, konzumuj!

 

 


2.    DŮSLEDKY PRO NAŠI BEZPROSTŘEDNÍ POLITIKU

 

 Svým vystupováním v české politice chceme podpořit obnovení důvěry ve společnosti a přispět k nalezení nosné vize pro naši zemi. Podle toho budeme jednat.

Opatření:

 • žádné plané sliby voličům – koaliční vládnutí vyžaduje střízlivost a kompromisy
 • jasné limity spolupráce – ve vládě nemusíme být za každou cenu
 • žádná privilegia pro politiky
 • čistá hra se společností
 • ekonomické recepty na krizi posuzovat věcně, bez ohledu na to, kdo s nimi přichází

 

 


3.    RODINNÁ POLITIKA PŘÁTELSKÁ DĚTEM 

 

Děti jsou naše budoucnost a zároveň nejlepší a nejbezpečnější investice – a přitom jsou daňový i důchodový systém a dokonce i část veřejného mínění orientovány vůči dětem a rodinám nepřátelsky. To chceme zásadně změnit.

Opatření:

 • zvýšit společenské ocenění rodin
 • spravedlivou daňovou politiku vůči rodinám s dětmi
 • spravedlnost pro rodiny s dětmi v odvodech do důchodového systému

 

 


4.    VZDĚLÁNÍ A VÝCHOVA - KLÍČ K ÚSPĚCHU

 

Naším cílem je odpovědná osobnost, která je co nejlépe vybavená k rozhodování o svém vlastním osudu ve prospěch společnosti. Vzdělání a výchova jsou jedinou cestou, kterou toho lze dosáhnout.

Opatření:

 • zvýšení kvality českého školství
 • zlepšení podmínek pro práci učitele
 • zdravé výchovné prostředí a kvalitní obsah výuky
 • přiměřené financování z veřejných i ostatních zdrojů
 • podpora vzdělání jako receptu na rozvoj společnosti
 • zdravé a prospěšné mimoškolní aktivity mládeže

 

 

 


5.    SILNÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST 

 

Potřebujeme otevřenou, sociálně soudržnou společnost odpovědných a iniciativních občanů, kteří nespoléhají na stát, ale sami se sdružují pro řešení sociálních potřeb a veřejného zájmu.

Opatření:

 • podpořit úlohu nevládních neziskových organizací, včetně církví, ve společnosti

 

  


6.    MODERNÍ A ÚSPĚŠNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 

 

Život je nejvyšší hodnotou člověka a musí být chráněn po celou dobu svého trvání. Zdravotnictví pak chápeme především jako veřejnou službu a nárok na zdravotní péči jako právo, zaručené Listinou základních lidských práv a svobod.

Opatření:

 • zdravotnictví, kde každý bude vědět, nač má nárok a kolik bude platit
 • zlepšení ochrany veřejného zdraví a posílení primární prevence
 • zlepšení pracovních podmínek zdravotníků
 • zprůhlednění finančních toků a zvýšení kontroly ve zdravotnictví

 

 


7.    ODPOVĚDNÁ SOCIÁLNÍ POLITIKA 

 

Problémy,které ohrožují lidskou důstojnost a které doléhá zejména na rodiny s dětmi, sociálně slabé jedince a důchodce, musí stát řešit kvalitní sociální prací a efektivním využitím všech nástrojů sociální ochrany a péče.

Opatření:

 • udržení zaměstnanosti
 • zachování současné výše sociálních dávek a zamezení jejich zneužívání
 • zvýšení dostupnosti kvalitních sociálních služeb
 • účinné řešení problémů sociálně vyloučených skupin

 

 

 


8.    DOSTUPNÉ BYDLENÍ 

 

Stát musí respektovat potřebu člověka bydlet a vytvářet podmínky k tomu, aby si drtivá většina lidí dokázala opatřit odpovídající bydlení vlastním úsilím.

Opatření:

 • startovací byty pro mladé rodiny
 • rozvoj bydlení na venkově
 • rozvoj nájemního a družstevního bydlení
 • vyvážený vztah mezi nájemníkem a majitelem
 • nová politika úspor energií při bydlení

 

  


9.    DOMA V EVROPĚ

 

Evropa je naším přirozeným domovem a Evropská unie perspektivou, že tu budeme bezpeční, užiteční a úspěšní. Nebojíme se, že se v EU rozplyneme ani že v ní neuhájíme české zájmy. Ty rozhodující zájmy máme totiž s EU společné.

Opatření:

 • dokončit urychleně ratifikaci Lisabonské smlouvy
 • účinné využívání fondů EU

 

 


10.  EFEKTIVNÍ, NESTRANNÝ A VLÍDNÝ STÁT 

 

Základem dobré státní správy je profesionální, odborně zdatný a morálně bezúhonný úředník, který má jistotu v zákonu o státní službě. Současně je třeba, aby státní správa disponovala odpovídajícím materiálním a technologickým zázemím.

Opatření:

 • efektivní a vlídná veřejná správa
 • otevřenost institucí a zapojení občanů
 • nestranná, stabilní a profesionální státní správa

 

 


11.  NEÚPLATNÁ SPRAVEDLNOST PRO VŠECHNY

 

Bez pocitu občanů, že spravedlnost není nedosažitelná, přestává být stát státem a stává se bezmocným, arogantním úřadem.

Opatření:

 • úcta k ústavě
 • kvalitní legislativní proces
 • regulace lobbingu
 • kvalitní soudy a státní zastupitelství
 • zrychlení soudního řízení
 • bezpečné věznice

 

  


12.  ŽIVOT V BEZPEČÍ 

 

Usilujeme o společnost, kde se lidé navzájem respektují a uznávají práva a svobody druhých. Současně chápeme, že v dnešním světě je třeba budovat ve spolupráci s našimi spojenci účinnou obranu proti těm, kteří náš svět ohrožují.

Opatření:

 • účinná prevence bezpečnostních hrozeb
 • schopná a nestranná policie
 • spolehlivá a efektivní armáda
 • rozumná politika vůči cizincům
 • vyvážené a efektivní řešení drogové problematiky

 

  


13.  BOJ PROTI KORUPCI 

 

Korupce se v naší zemi stala tak závažným společenským problémem, že ohrožuje samotné fungování státu, snižuje efektivitu hospodaření s veřejnými prostředky a ničí důvěru občanů k veřejné správě. Je dnes jedním z největších ohrožení demokracie u nás.

Opatření:

 • radikální omezení korupce v naší zemi pod heslem „padni, komu padni“

 

  


14.  HAZARD JE ZLO 

 

Patologické hráčství, gambling, je nebezpečnou a častou závislostí, podobně jako alkoholismus či narkomanie. A obdobné jsou i jeho negativní důsledky: krachy v podnikání, ztráta bydlení, bezdomovectví, rozpady manželství a rodin. U pokročilých forem je častá trestná činnost, zpronevěry, krádeže, podvody, neplacení výživného, násilná trestná majetková činnost či homosexuální prostituce.

Opatření:

 • zásadní omezení hazardu v naší zemi

 

 


15   BEZPEČNÝ INTERNET

 

Internet kromě skvělých informačních a komunikačních možností přináší bohužel i značná rizika: propagaci extremismu, rasismu, násilí, organizaci a posilování terorismu, systémy napomáhající praní špinavých peněz, nebezpečné nabídky včetně hazardu a pornografie, zneužití osobních údajů.

Opatření:

 • bezpečný internet

 

 


16   SPOLEHLIVÍ SPOJENCI V SILNÉ EU 

 

Recepty k řešení problémů současného světa včetně mezinárodní finanční krize můžeme najít jedině společně v Evropské unii, která bude stabilní, rozhodná a akceschopná; ne v Evropské unii nestabilní a rozhádané. A jsme povinni se zastávat těch, kteří zatím nežijí ve svobodné společnosti.

Opatření:

 • jednotná, stabilní, bezpečná a konkurenceschopná Evropská unie
 • stanovení hranic EU a dobrá sousedská politika
 • odpovídající vliv ČR v EU
 • aktivní podporu hospodářských zájmů ČR v zahraničí
 • podpora rozvoje demokracie a dodržování lidských práv ve světě a prosazování křesťanských hodnot v mezinárodních vztazích

 

 

 


17.  ZODPOVĚDNÁ I SPRAVEDLIVÁ CESTA K PROSPERITĚ

 

V ekonomické oblasti vycházíme z principů sociálně-tržního hospodářství, kterými jsou svoboda, zodpovědnost a autentická solidarita. Chceme minimalizovat zásahy státu v oblastech trhu, ale jsme přesvědčeni o nutnosti ochrany hospodářské soutěže a regulace některých sektorů hospodářství, ve kterých není volná soutěž možná (energetika, finanční sektor atd.). Očekáváme zodpovědnost v chování ekonomických subjektů a nezbytnou míru solidarity uvnitř společnosti, a to i s pomocí spravedlivého daňového systému.


 Opatření:

 • dlouhodobě stabilní veřejné finance
 • spravedlivý daňový systém
 • příznivé prostředí pro podnikání
 • aktivní podporu hospodářských zájmů ČR v zahraničí
 • přijetí eura bez zbytečných odkladů
 • vyšší spotřebitelská ochrana pro všechny

 

 


18.  PODPORA VĚDY, VÝZKUMU, INOVACÍ A INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 

 

Vzdělání a výchovu pokládáme za jedinou účinnou cestu k vytváření společnosti, v níž bychom rádi žili: společnosti kulturní a výkonné, která úspěšně čelí výzvám doby a připravuje nadějnou budoucnost.

Opatření:

 • jasná podpora vědy, výzkumu a inovací
 • zvýšení počítačové gramotnosti obyvatel a zajištění přístupu k moderním technologiím

 


19.  KULTURA - BOHATSTVÍ NEJCENNĚJŠÍ 

 

Kulturu chápeme jako nedílnou součást našeho duchovního i materiálního dědictví, výraz naší identity a jedinečnosti, odkaz dějin našeho národa i náš příspěvek mezinárodnímu společenství. Není to oblast, která pouze spotřebovává jinde vytvořené prostředky. Jsme jednoznačně na straně svobody svědomí, tvorby a projevu. Zároveň si ale uvědomujeme i odpovědnost za mravní a kulturní klima ve společnosti.

Opatření:

 • dostatek prostředků na kulturu
 • kvalitní média veřejné služby a účinná ochrana dětí
 • dobré vztahy mezi státem a církvemi

 

 


20.  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - SOUČÁST NAŠEHO DOMOVA 

 

Péče o zdravé životní prostředí je projevem zodpovědnosti za to, co nám bylo dáno. Je také podmínkou úspěšného ekonomického a sociálního rozvoje a zvyšování kvality života v naší zemi.

Opatření:

 • racionální boj proti změně klimatu
 • čisté ovzduší ve městech a obcích
 • péče o vodu po všech stránkách
 • méně odpadů na skládkách, více recyklovat
 • péče o přívětivou tvář naší krajiny
 • posílení vlivu občanů na ochranu životního prostředí

 

 


21. KONKURENCESCHOPNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJ VENKOVA 

 

Úspěšný rozvoj zemědělství je úzce spjatý s rozvojem venkova. Aby se naši zemědělci co nejlépe vyrovnali s komplikovanými hospodářskými podmínkami, musíme mít kvalitní a efektivní zemědělskou politiku státu.

Opatření:

 • podpora prvovýroby a konkurenceschopnosti
 • nepotravinářské využití zemědělské produkce
 • podpora nových technologií
 • rozvoj venkova

 

 


22.  BEZPEČNÁ, EFEKTIVNÍ A KVALITNÍ DOPRAVNÍ POLITIKA 

 

Chceme, aby dopravní možnosti v naší zemi odpovídaly potřebám hospodářského rozvoje, ale byly i šetrné k životnímu prostředí. A nechceme, aby na našich silnicích umírali lidé.

Opatření:

 • snížení dominance silniční kamionové dopravy
 • moderní železnice
 • rychlejší a efektivnější budování dopravní infrastruktury
 • rozvoj osobní veřejné dopravy
 • zvýšení bezpečnosti dopravy

 

 


23.  RACIONÁLNÍ ENERGETIKA 

 

Chceme takovou energetickou politiku, která bude minimalizovat energetické problémy, a zároveň zajistí naši větší energetickou bezpečnost a odolnost. Zemní plyn je pro nás palivem poslední volby, protože jeho cenu ani spolehlivost dodávek nemůžeme ovlivnit. Dáváme přednost energii jaderné.

Opatření:

 • bezpečná a stabilní energetická koncepce
 • cenově dostupné energie pro všechny

 

 


Doporučujeme: Kalendárium Top365.cz - Dovolená v Krkonoších - Obchodní akademie pro tělesně postižené